Udspil Toftehøjgrunden

En hel løsning for Toftehøjskolegrunden

Salget af Toftehøjskolegrunden har vist sig at ende som en underskudsforretning. Forudsætningerne for beslutningen om udvikling af Toftehøjskolegrunden i juni 2020 holder derfor ikke. På den baggrund er det tid til at standse toget, orientere os i landskabet og lytte til passagerne!

Lad os nu benytte muligheden til at tænke helheder på både skole, kultur- og fritidsområdet i Ølstykke Stationsby. Lokallisten Ny Egedal og SF er gået sammen om at skabe et udkast til en helhedsplan for Toftehøjskolen. Planen indeholder et kultur- og fritidsmekka i tæt tilknytning til Ølstykke Stationsby. Vi kalder det kulturmagnet Toftehøj.

Vi ser muligheder for Toftehøjsgrunden. Andre muligheder end blot at sælge det til boliger.

Ser man på Toftehøjskolegrunden, så kan man dele den i fire stykker.

Sydligst ligger der stort overdækket cykelskur, boldbaner, multibane, bålhytte og aktivitetsareal – vi kunne kalde det en fælled i stil med Amager Fælled og Fælledparken. Vi kalder det for Fælleden. Fælleden er altså et fælles frit areal, hvor man uden tidsbestilling kan benytte sig af tilbuddene, altså et tilbud til uorganiseret idræt og bevægelse.

Den næste del består af arealet mod vest ud mod Frederiksborgvej, op til rundkørslen og langs Ny Toftegårdsvej. Her ligger hallen, parkeringspladsen, embedsbolig og varmeværket. Lad os kalde det Vest-delen. Vest-delen indeholder også skolegården – helt eller delvist.

Øst-delen grænser op mod Gl. Roskildevej op til krydset og langs Ny Toftegårdsvej. Denne del, Øst-delen, består af et grønt areal ud mod Gl. Roskildevej samt alle de bygninger der ligger tættest på vejen. Her finder vi i øjeblikket Ølstykke Skytteforening, der er placeret i kælderen i den nordlige bygning. Derudover ligger der kantine og biblioteksbygning, samt flere små bygninger der binder dem sammen.

Den sidste del af grunden er det midterste stykke og strækker sig fra Ny Toftegårdsvej i nord til Fælleden i syd. Den består i dag af 3 store bygninger, samt en del af skolegården og en mindre bygning mod nord. Vi kalder det for Midterdelen.

Som et oplæg til diskussion kommer vi med hvad vi forestiller os kunne være en helhedsløsning for grunden. Det er selvfølgeligt kun et oplæg til diskussion, for vi vil jo gerne den gode borgerdialog om hvad der skal ske i Ølstykke Stationsby. 

Fælleden

Vi forestiller os at vi bibeholder denne del af grunden som den er i dag. Det store areal bliver flittigt brugt til fritidsaktiviteter, og danner en grøn kile fra det store parcelhuskvarter over mod byparken på den anden side af Gl. Roskildevej.

Vestdelen

Hallen trænger til en kærlig hånd, men er egentlig ikke i så dårlig forfatning at den bør rives ned. I stedet mener vi at den skal renoveres, så faciliteterne kommer up-to-date. Hallen udgør med dens mange muligheder for fritidsaktiviteter et stort aktiv for Stationsbyen, som vi mener ikke skal fjernes. Ved at bibeholde hallen, vil der fortsat være plads til de aktiviteter der er i dag – midt i byen – og vi undgår at flytte aktiviteterne til andre mere fjerne dele af Ølstykke med de transportudfordringer det giver. Her midt i byen er det tæt på for f.eks. ældregymnastik og lignende, som kunne foregå i hallen

Midterdelen

Nu hvor bygningerne står tomme giver det rig mulighed for at PCB- og energi-renovere bygningerne, idet rummene står forholdsvis tomme, og der ikke skal tages hensyn til skoleklasser m.m. Efter renoveringen kan bygningerne bruges til mange kommunale formål. Det kunne f.eks være midlertidig genhusning af dele af Søhøjskolen eller Maglehøjskolen mens de bliver ombygget. På den måde ville det give mere plads til ombygningerne idet byggeplads, afskærmning og tilkørsel vil presse skolerne for plads. Denne del af grunden kunne også anvendes til boligudvikling, idet man kunne lade fundamenterne står og så bygge ovenpå. Det prisbelønnede Rådhuslunden i Smørum er et godt eksempel på genbrug af kommunale bygninger til boligformål. Andre formål kunne også komme på tale.

Østdelen

Denne del af grunden finder vi yderst spændende – dels beliggenheden op mod Rådhus Alle, dels det faktum at Skytteforeningen allerede ligger i denne del, og en bevarelse betyder at kommunen slipper for den betragtelige udgift det vil være at flytte til andre lokaler.

Vi forestiller os at Skytteforeningen som sagt bliver liggende hvor de er. Samtidigt bliver bygningerne PCB- og energirenoveret i stil med beskrivelsen fra Midterdelen. I stueetagen nemt der etableres de fire ekstra baner der gør at klublokalerne kommer op på international standard, som en klub i superligaen for skytteforeninger bør have.

Delen åbnes op mod Rådhus Alle ved at fjerne det meste af bevoksningen op mod krydset og lave amfiteateragtig nedgang til det store areal op mod bygningerne og dermed skabe en pragtfuld læfyldt og sydvendt plads der kunne forlænges i forskellige niveauer helt ned til Fælleden.

I samme bygning indrettes der foreningslokaler, så de mange foreninger vi har får plads.

Biblioteket flyttes over i skolebiblioteksbygningen og udvides, hvor tilretning af de øvrige lokaler sikrer fornøden plads til. Dette vil give flere kvadratmeter bibliotek for en brøkdel af, hvad det vil koste at bygge et nyt bibliotek.

Der skabes mødefaciliteter der mindst modsvarer dem der er i det nuværende biblioteks kælderetage.

Toftehøjskolens kantine kan benyttes til stor cafe for hele området, med mulighed for udeservering på den store plads der strækker sig helt fra Ny Toftegårdsvej, langs Gl. Roskildevej og ned til Fælleden.

Der hvor Øst-delen støder sammen med Fælleden skabes der en stor bred overgang til byparken med fokus på gående og cyklister.

Biblioteksgrunden

Hvis biblioteket flytter over på skolegrunden og udvides der, frigør det biblioteksgrunden så hele eller dele af grunden kan benyttes til byudvikling. Dette kunne være med inspiration fra det katalog som udviklingsteamet omkring Toftehøjskolegrunden har lavet. Der skal selvfølgelig være en ordentlig og lovformelig proces for dette, og det skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med de øvrige planer for Ølstykke Stationsby. Udover boliger kunne man måske også forestille sig en dagligvarebutik i denne ende af Rådhus Alle.

Konklusion

Vi mener at der skal tænkes i helheder – sammenhænge – når der skal skabes løsninger. I Ølstykke Stationsby er der på nuværende tidspunkt indtil flere udviklingsprojekter og sager i gang på samme tid. Der er et udviklingsprojekt der omhandler Toftehøjskolegrunden, en sag der har forbindelse til dette omkring lukningen af Gl. Roskildevej, samt en såkaldt helhedsplan for Ølstykke Stationsby. Helhedsplanen for Ølstykke Stationsby omfatter KUN delene omkring Rådhus Allé, og det mener vi ikke kan anskues som en helhed. Vi skal længere op i helikopteren og kigge ned på hele området i Ølstykke nord for Frederikssundsvej og vest for A6 – det er det vi kalder (lidt udvidet) for Ølstykke Stationsby.

Når vi løfter blikket lidt op, så ser vi alle tre udviklingsplaner/sager som en helhed, og vi tænker løsninger for det. Det kræver at vi får lov at debattere planerne i en helhed og sagerne – for en stund – sættes i bero.

Med dette oplæg mener vi at bolden er sparket op til en fornyet debat om en helhedsløsning for Ølstykke Stationsby.

Lokallisten Ny Egedal og SF Egedal

 
Link til pressemeddelse, SN - Egedal, 21. februar 2021

 https://sn.dk/Egedal/Partier-gaar-sammen-om-Toftehoej-udspil/artikel/1412680


Link til video om udspillet 

https://youtu.be/0vfBopI83Hw